35. Kum Ba Yah

35. Kum Ba Yah
Lyrics :
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah! 
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah! 
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah. 
O Lord, Kum ba yah
Someone's crying, Lord, Kum ba yah!
Someone's crying, Lord, Kum ba yah!
Someone's crying, Lord, Kum ba yah! 
O Lord, Kum ba yah